Mijn favorieten

Fiscaliteiten

De belastingstelsels in Nederland en de omringende landen zijn van uiteenlopende aard en het verdient aanbeveling om vooraf informatie in te winnen over de specifieke juridische en fiscale aspecten ten aanzien van recreatievastgoed.

Welke invloed heeft dit op uw persoonlijke situatie? Inkomstenbelasting, btw en overdrachtsbelasting zijn de meest voorkomende heffingen.

Omzetbelasting
Wanneer u een recreatiewoning aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Om aangemerkt te worden als ondernemer dient o.a. een btw-nummer aan te vragen bij uw regionale belastingkantoor. Als u de recreatiewoning enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Pas als de woning ten miste 140 dagen per jaar daadwerkelijk verhuurd wordt via een professionele verhuurorganisatie, neemt de belastingdienst aan dat u ondernemer bent.

Omzetbelasting (21% btw) bij levering recreatiewoning
Bij de aankoop van een nieuwe recreatiewoning dient altijd omzetbelasting betaald te worden. Een nieuwe woning betreft een woning waarvan de levering plaatsvindt tijdens de bouw of uiterlijk 2 jaar na de eerste ingebruikname. Wanneer u de recreatiewoning laat verhuren door een organisatie als Landal GreenParks is het mogelijk om de btw terug te vorderen. Als u de woning naast verhuur ook voor eigen gebruik aanschaft is niet alle voorbelasting terug te vorderen. De aftrek van voorbelasting wordt dan berekend in de verhouding tussen de perioden waarin de woning is verhuurd of beschikbaar is voor verhuur en de perioden van beoogd privégebruik. U biedt de woning immers wel aan voor de verhuur. Is de woning meer dan 2 jaar in gebruik (verhuur) en de woning wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar dan vindt er een btw belaste levering plaats. Een voorwaarde is wel dat de verkoper en de koper ondernemers zijn voor de omzetbelasting. Door het opteren voor belaste verkoop wordt de terugbetaling van omzetbelasting vermeden. De herzieningsperiode van 10 jaar gaat dan weer opnieuw in. Wanneer eenzelfde eigenaar 10 jaar lang opteert, zal de btw na 10 jaar niet meer van toepassing zijn en hoeft er geen btw belaste verkoop plaats te vinden. De btw is dan “betaald”.

Omzetbelasting over de huuropbrengsten
De door de eigenaar (ondernemer) ontvangen huurinkomsten zijn belast met btw, laagtarief (vanaf 01-01-2019: 9%). Deze btw dient u af te dragen aan de fiscus, tenzij u gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling (zie hieronder).

Kleine ondernemersregeling
Voor kleine ondernemers bestaat een financiële tegemoetkoming. Een ondernemer wordt als kleine ondernemer aangemerkt als hij na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- aan omzetbelasting moet afdragen. Is het af te dragen bedrag minder dan € 1.345 dan hoeft niets afgedragen te worden. Ligt het af te dragen bedrag tussen de € 1.345 en de € 1.883,- dan mag 2,5 keer het verschil tussen € 1.883,- en de af te dragen omzetbelasting in mindering worden gebracht op het af te dragen bedrag. De vermindering kan echter nooit meer bedragen dan de af te dragen omzetbelasting. Let wel op, de kleine ondernemersregeling geldt per ondernemer. Een ondernemer die meer dan één bedrijf heeft moet voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling de gezamenlijke omzetbelasting in aanmerking nemen. Om te weten te komen in hoeverre u in aanmerking komt voor deze regeling kunt u het beste contact op nemen met een belastingsadviseur of accountant. Uw persoonlijke situatie is derhalve van invloed om te weten te komen in hoeverre u in aanmerking komt voor deze regeling.

Per 1 januari 2020 gaat bovenstaande regeling veranderen.

De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt gemoderniseerd, meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid of Belastingdienst.

Tot 2020 komt een ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling als hij/zij in één jaar minder dan € 1.883 btw moet betalen. De ondernemer krijgt dan belastingvermindering of betaalt geen btw. In de nieuwe regeling gaat het echter om de omzet.
Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat zij geen btw in rekening brengen aan hun afnemers en dus ook geen btw meer mogen vermelden op hun rekeningen. Daarnaast hoeven ze ook geen btw-aangiften meer te doen en worden ze vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat ze de btw die andere ondernemers aan hen in rekening brengen, niet kunnen aftrekken. De regeling geldt alleen voor de door hen in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wij adviseren kopers bij hun financieel adviseur / belastingadviseur advies in te winnen of deze nieuwe regeling van toepassing en interessant is. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/kleine-ondernemersregeling-wijzigt

Landal Makelaardij is geen fiscaal adviseur. De tekst is geschreven om u bij fiscale vraagstukken in verband met de koop van een recreatiewoning op weg te helpen. Raadpleeg voor meer informatie en controle van voornoemde informatie in relatie tot uw persoonlijke situatie uw belastingadviseur. Om voornoemde redenen kunt aan de bovenvermelde tekst geen rechten ontlenen.
 
Overdrachtsbelasting
Bij de overgang van het eigendom van een onroerende zaak is in principe overdrachtsbelasting verschuldigd, ook bij een btw belaste levering. Als de koper koopt onder de conditie kosten koper (k.k.) dan zal de koper de overdrachtsbelasting moeten betalen. Wordt gekocht met de conditie vrij op naam (v.o.n.) dan betaalt de verkoper de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% van de koopsom.

Inkomstenbelasting
De recreatiewoning valt in box 3. Dit houdt in dat er per saldo 1,2% inkomstenbelasting wordt geheven over de gemiddelde waarde van uw investering, verminderd met eventuele (hypothecaire) schulden. De daadwerkelijk ontvangen jaarlijkse huuropbrengsten zijn dus niet belast.

Omdat veel belastingheffingen afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie adviseren wij u om advies in te winnen bij een adviseur en/of accountant of contact te nemen met de belastingdienst.

Er kunnen aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend.