Privacy Notice Landal Makelaardij

1. Belangrijke informatie

Bij Landal Makelaardij begrijpen we dat privacy belangrijk voor u  is. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u onze website gebruikt. We vermelden ook graag hoe u contact met ons kunt opnemen.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij overeenkomstig deze verklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming over u verzamelen en gebruiken.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe?

Wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam;
 • Contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum;
 • Financiële informatie, zoals betalingsgegevens en btw-nummer;
 • Informatie verzameld via cookies – zie ons cookiebeleid (zie link onderaan deze pagina);
 • de zoekacties die via de website worden uitgevoerd;
 • gegevens die u ons verstrekt over andere personen, zoals mede-kopers;
 • Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen we automatisch de volgende soorten informatie van uw apparaat:
  • het IP-adres;
  • het apparaattype;
  • de unieke identificatienummers van uw apparaat;
  • het type internetbrowser (zoals Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer);
  • het besturingssysteem;
  • hoe uw apparaat in contact is geweest met onze online services, waaronder de bezochte pagina’s, de links waarop is geklikt, de parken die zijn bekeken en de functies die zijn gebruikt, samen met de geassocieerde datums en tijden;
  • details van websites die u doorverwijzen of de uitstappagina’s, evenals de algemene geografische locatie (zoals het land of de stad).

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens en waarom?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen in lijn met een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Als wij persoonsgegevens moeten verwerken om een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan uit te voeren of als wij stappen ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan;
 • Als wij uw toestemming hebben;
 • Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn; of
 • Als dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te behartigen en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor een of meer van de onderstaande doeleinden en hebben de grondslagen, en indien noodzakelijk onze gerechtvaardigde belangen, toegelicht.

Doeleinde voor verwerking Grondslag voor verwerking Gerechtvaardigd belang (indien van toepassing)
Verwerken en uitvoeren van uw opdracht tot bemiddeling bij de aan- of verkoop van een recreatiewoning Contract

Toestemming

Gerechtvaardigd belang

Registratie en het bieden van een goede service
Beheren van uw account bij ons, inclusief zoekacties, aan-/verkopen en vergelijkbare informatie over uw gebruik van de website Toestemming

Gerechtvaardigd belang

Registratie en het bieden van een goede service
Om u uit te nodigen een review te schrijven Gerechtvaardigd belang Begrijpen van de manier waarop ons bedrijf wordt gezien en verbeteren van onze dienstverlening
Verzenden van serviceberichten, inclusief updates van boekingen Contract

Gerechtvaardigd belang

Onze opdrachtgevers op de hoogte houden
Verstrekken van gegevens of informatie waar u om hebt verzocht Toestemming
Beheren van verzoeken in het kader van onze klantenservice, inclusief klachten Gerechtvaardigd belang Verbeteren van onze dienstverlening, training van personeel, registratie en verhelpen van problemen
Gebruiken van cookies om onze dienstverlening richting u te personaliseren, bijvoorbeeld bij terugkerende bezoeken aan onze websites Toestemming
Uitvoeren van marketingactiviteiten Toestemming

Gerechtvaardigd belang

Achterhalen welke van onze diensten voor u interessant kunnen zijn en u daarover informeren
Voor statistische doeleinden Gerechtvaardigd belang Evalueren van ons dienstenaanbod of het succes van onze diensten
Voldoen aan een wettelijke verplichting of verzoek van autoriteiten Wettelijke verplichting
Opsporen en voorkomen van criminele activiteiten Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang

Beschermen van ons bedrijf en onze opdrachtgevers

Bijstaan van de rechtshandhaving en overheidsinstellingen

Verhelpen van kwesties rond beveiliging, fraude of technische problemen Wettelijke verplichting

Contract

Gerechtvaardigd belang

Beschermen van ons bedrijf en onze opdrachtgevers

Bijstaan van de rechtshandhaving en overheidsinstellingen

Beschermen van de rechten, eigendommen en veiligheid van ons, onze gebruikers, medewerkers, opdrachtnemers, derden of het algemene publiek Wettelijke verplichting

Contract

Gerechtvaardigd belang

Beschermen van ons bedrijf, onze gasten, derden en het algemene publiek
Testen, ontwikkelen en verbeteren van onze diensten Gerechtvaardigd belang Verbeteren van ons bedrijf
Vaststellen, uitoefenen en verdedigen van onze wettelijke rechten Gerechtvaardigd belang Beschermen van ons bedrijf

4. Met wie delen wij informatie?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • parken waar u een recreatiewoning wilt bezichtigen of aankoopt
 • groepsvennootschappen nu en in de toekomst
 • onze medewerkers en opdrachtnemers indien noodzakelijk voor onze dienstverlening richting u
 • wederpartijen bij een potentiële koop of verkoop van een recreatiewoning
 • als verwerkers optredende dienstverleners die diensten aanbieden op het gebied van IT, systeemadministratie, website hosting en support, marketing en aan eigendom gerelateerde diensten
 • professionele adviseurs, inclusief bankmedewerkers, advocaten, notarissen, auditors, accountants en verzekeraars die u of ons diensten leveren
 • overheidsinstellingen, regelgevers en overige autoriteiten
 • incassobureaus, indien er sprake is van een schuld
 • derden aan wie wij delen van onze bedrijfsmiddelen of ons bedrijf verkopen dan wel overdragen of waarmee wij fuseren en bedrijven die wij overnemen of waarmee wij fuseren
 • derden waarmee wij met uw toestemming gegevens mogen delen

Landal en derden zijn verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien derden in opdracht van Landal uw gegevens verwerken, staan wij niet toe dat zij uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan wij ervoor garant dat zij gepaste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als u gebruikmaakt van een online formulier of eigen account op onze website.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van Landal uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

6. Internationale overdrachten

Wij slaan gegevens in beginsel op binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die wij verzamelen, worden verwerkt op een bestemming buiten de EER.  Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan landen buiten de EER voor zover wij hebben vastgesteld dat er adequate maatregelen getroffen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen op een wijze die consistent is met en die recht doet aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij verifiëren altijd dat ten minste één van de volgende veiligheidsmaatregelen is geïmplementeerd:

 • er voor het betreffende land adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie, of
 • we maken gebruik van goedgekeurde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie voor overdacht vanuit de EER en, indien noodzakelijk, aanvullende maatregelen

Mocht u meer willen weten over de doorgifte van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens in sectie 11).

7. Hoe lang bewaren wij UW persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor zolang dat noodzakelijk is. Om de toepasselijke bewaarperiode te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van  uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, juridische of wettelijke verplichtingen en revelante industriële normen of richtlijnen. Indien uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn, verwijderen of wissen wij uw persoonsgegevens op een veilige manier of anonimiseren wij deze, zodat de gegevens niet langer tot uw herleid kunnen worden.

8. Uw rechten

In bepaalde omstandigheden heeft u:

 • Het recht op inzagein uw persoonsgegevens. Dit recht stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren om te controleren of we de gegevens rechtmatig verwerken.
 • Het recht op rectificatievan de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Het is belangrijk dat u ons informeert over wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals een adreswijziging. Veelal kunt u uw persoonsgegevens zelf wijzigen via de website/account. Als uw persoonsgegevens desondanks onjuist of onvolledig blijven, kunt u contact met ons opnemen om de gegevens te laten corrigeren of aanvullen. Zie hieronder onze contactgegevens.
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit recht stelt u in staat ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden meer is deze nog langer te verwerken.
 • Het recht van bezwaartegen de gegevensverwerking in het geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang of voor directe marketing.
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht stelt u in staat ons te verzoeken de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken, bijvoorbeeld in het geval u de nauwkeurigheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Het recht op dataportabiliteit, hetgeen u in staat stelt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat dan wel ons te verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan derden.
 • Het recht op intrekken van toestemmingin het geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming.

Aan het uitoefenen van uw rechten zijn geen kosten verbonden, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is. In dat geval kunnen wij om een redelijke vergoeding vragen of uw verzoek afwijzen. Het kan voor ons noodzakelijk zijn om nadere informatie te vragen om uw identiteit te kunnen bevestigen voordat we uw verzoek kunnen inwilligen. Dit is een beveiligingsmaatregel om zeker te stellen dat uw persoonsgegevens niet worden verstrekt aan personen die daartoe niet gerechtigd zijn.

Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens in sectie 11). Wij streven ernaar binnen een maand te reageren. Mocht uw verzoek echter bijzonder complex zijn, dan behouden wij ons het recht voor deze periode met twee maanden te verlengen en zullen wij u hierover informeren. Mogelijkerwijs heeft u geen recht op informatie als wij hebben gereageerd op een eerder verzoek en u een nieuw verzoek indient zonder dat er een redelijke termijn tussen de verzoeken is verstreken.

9. Andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor onze website. Als u dus gebruik maakt van links naar andere websites, adviseren wij u om hun beleid inzake gegevensbescherming door te lezen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid.

10. Bijwerken van onze privacyverklaring

Wij passen onze privacyverklaring regelmatig aan en plaatsen aanpassingen op onze website. Dit beleid is voor het laatst aangepast in juli 2022.

11. Met wie kan ik contact opnemen inzake gegevensbescherming?

Als jij u rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen met makelaardij@landal.com.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht bij de onafhankelijke toezichthouder in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wij vragen u echter vriendelijk eerst contact met ons op te nemen en om uw zorgen eerst met ons te bespreken.

<h3>LET OP!
Je gebruikt Internet Explorer 11 of ouder.</h3>
Dit zijn sterk verouderde browsers.
<a href=”https://www.vakantiemakelaar.nl”>Vakantiemakelaar.nl</a> maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door deze sterk verouderde browsers.
Daarnaast zijn er <strong>verhoogde veiligheidsrisico’s</strong> omdat er geen veiligheidsupdates voor deze browsers worden uitgegeven.
Microsoft Edge is bijvoorbeeld een uitstekende vervanger van Internet Explorer.

Om <a href=”https://www.vakantiemakelaar.nl”>Vakantiemakelaar.nl</a> goed te kunnen bekijken adviseren wij één van onderstaande browsers, deze kunt u gratis downloaden:
<ul>
<li><a href=”https://www.microsoft.com/en-us/edge”>Microsoft Edge</a></li>
<li><a href=”https://www.google.com/chrome/”>Google Chrome</a></li>
<li><a href=”https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/”>Mozilla Firefox</a></li>
<li><a href=”https://www.apple.com/safari/”>Safari</a></li>
<li><a href=”https://www.opera.com/nl”>Opera</a></li>
</ul>
Met vriendelijke groet,
Het team van Vakantiemakelaar

Tel: 088-184 55 55
Mail: <a href=”mailto:sales@vakantiemakelaar.nl”>sales@vakantiemakelaar.nl</a>