Mijn favorieten

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen. Heeft u andere of aanvullende vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.
 
Algemeen
 
Op welke parken worden woningen met een gegarandeerd rendement te koop aangeboden?
Op de volgende Landal parken ontvangen de eigenaren een gegarandeerd rendement, welke door Landal GreenParks wordt verstrekt: 

Nederland

  • Landal Aelderholt
  • Landal Hoog Vaals
  • Landal Coldenhove
  • Landal Rabbit Hill
  • Landal Sluftervallei
  • Landal Twenhaarsveld
  • Landal Miggelenberg
Duitsland
  • Landal Warsberg
  • Landal Winterberg (tot 2022)
  • Landal Mont Royal

In enkele gevallen worden er op andere parken ook recreatiewoningen te koop aangeboden met een vast rendement, Landal verstrekt in dat geval niet de huurgarantie. 

Hoe werkt het in de praktijk op Landal parken met een huurgarantie?
Bij parken met een vast rendement of huurgarantie is de praktijk betrekkelijk eenvoudig. De eigenaar van zo’n woning ontvangt voor zijn bungalow gedurende de looptijd van de huurgarantie een afgesproken vergoeding. Deze huurgarantie is meestal gebaseerd op een percentage van de (initiële) koopsom. De exploitatiekosten, in de meeste gevallen alle kosten, worden gedurende de looptijd voldaan door de garantiegever. Dit kan Landal GreenParks zijn of een derde partij (projectontwikkelaar of een exploitatie BV). Door de huurgarantie worden er beperkingen opgenomen ten aanzien van het eigen gebruik en stemrecht in de vergadering van de verenigde eigenaren. Na de looptijd van de huurgarantie zal de huurafrekening doorgaans worden omgezet in een rendement op basis van variabele huurinkomsten. De looptijden en huurgaranties zijn altijd gebonden aan het betreffende Landal park en/of recreatiewoning.
 
Hoe werkt het in de praktijk op Landal parken met een variabel rendement?
Als eigenaar van een recreatiebungalow op een Landal park waarbij sprake is van rendement uit huurinkomsten (variabel rendement), participeert u ook in de exploitatie van het park. Naast het eigendom van het perceel met woning, wordt u namelijk in de meeste gevallen ook lid van een vereniging / coöperatie (andere rechtsvormen zoals een besloten vennootschap zijn ook mogelijk) die de exploitatie van het park verzorgd. Deze exploitatie heeft op hoofdlijnen een kosten kant en een inkomsten kant.
 
Kosten
Ieder jaar wordt door het bestuur van de verenigde eigenaren (kan ook een coöperatie of besloten vennootschap zijn) in samenspraak met Landal GreenParks een begroting gemaakt van de jaarlijkse exploitatiekosten. Het gaat om die exploitatiekosten die door de eigenaren collectief wordt gedragen. Per park kan de samenstelling daarvan overigens verschillen, met name op het gebied van onderhoud, vervanging inventaris en voorschot nutsbedrijven willen deze leden/parkbijdragen per park wel uiteenlopen. Naarmate de servicecomponenten uitgebreid worden, ligt de ledenbijdrage hoger. Op basis van deze begroting wordt de hoogte van de leden- of parkbijdrage bepaald die de eigenaren voldoen ten behoeve van de exploitatie van het park. Gemeentelijke heffingen e.d. worden doorgaans niet meegenomen in de leden- of parkbijdrage. Deze kosten worden rechtstreeks door de betreffende instanties aan de eigenaar van de recreatiewoning in rekening gebracht.
 
Inkomsten
Huurinkomsten ontvangt u door het beschikbaar stellen van uw recreatiewoning via een verhuurbemiddelingsovereenkomst die u afsluit met Landal GreenParks. Landal GreenParks biedt uw woning aan via de allerlei marketinginstrumenten (internet, tv, radio e.d.), zorgt voor de reservering, management ondersteuning op het park, financiële administratie etc. Voor deze dienstverlening ontvangt Landal een managementfee. Deze managementfee ligt doorgaans op circa 25% van de huur (verschillen kunnen ontstaan door de samenstelling van het Landal dienstverleningspakket). Nadat de managementfee door Landal in mindering is gebracht op de huur zorgt de financiële administratie voor de uitkering aan de verhurende eigenaren van het park.

Investeren in bestaande of nieuwbouw?
Op parken waar de woningen particulier eigendom zijn, staan soms individuele bestaande woningen te koop. Verder wordt er op verschillende nieuwe en bestaande locaties nieuwbouw ontwikkeld. Ons actuele aanbod vindt u op onze website.
 
Kan ik een woning, die bij Landal GreenParks in de verhuur is, ook zelf gebruiken?
De regels ten aanzien van eigen gebruik van het recreatievastgoed worden bepaald door de Vereniging van Eigenaren. Deze kunnen per park sterk uiteenlopen; van bijvoorbeeld 48 dagen tot onbeperkt. De mate van eigen gebruik kan ook consequenties hebben op uw fiscale situatie. In de informatiebrochure van een te koop staande recreatiewoning vindt u hierover meer informatie. Uiteraard informeren wij u graag over de mogelijkheden.
 
Kan ik een woning aanschaffen alleen voor eigen recreatief gebruik?
Ja, er zijn parken waar door de verenigde eigenaren bepaald is dat men vrij is om de woning zelf te gebruiken of bij Landal in de verhuur te geven. Er zijn ook parken waarbij verhuur door Landal verplicht is.

Kan ik mijn woning ook bij een andere organisatie dan Landal in de verhuur geven?
Nee, dit is niet mogelijk omdat op alle bij Landal aangesloten parken contractueel met de verenigde eigenaren is vastgelegd dat Landal de exclusieve verhuurrechten heeft.

Is er ook permanente bewoning mogelijk op een Landal park?
Nee, op alle parken aangesloten bij Landal GreenParks is permanente bewoning bij de wet verboden.
 
Welke contracten zijn betrokken bij een overeenkomst met Landal GreenParks?
De VvE of de Coöperatie (het bestuur) sluit een beheerovereenkomst met Landal GreenParks ten behoeve van exclusieve verhuurbemiddeling en beheer van het park, eventueel aangevuld met de modules administratie en P&O. De looptijd van de beheerovereenkomst is wisselend. Elke eigenaar die zijn accommodatie wil verhuren, sluit een individuele verhuurbemiddelingsovereenkomst met Landal GreenParks.

Welk rendement krijg ik?
Rendement op basis van verhuuropbrengst
Op deze manier investeert u in een accommodatie waarbij het rendement wordt gerealiseerd op basis van verhuuropbrengsten. Landal rekent met u af op basis van de gerealiseerde bezetting. Voor deze beleggingsvorm worden de regels t.a.v. eigen gebruik van uw vakantiewoning bepaald door bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren. Deze kunnen per park sterk uiteenlopen; van bijvoorbeeld twee weken tot onbeperkt.

Investeren met gegarandeerd rendement
Landal GreenParks biedt ook de mogelijkheid te beleggen in bungalows tegen een vast rendement. Op de woning ontvangt de eigenaar gedurende een bepaalde periode van bijvoorbeeld 20 jaar een gegarandeerd rendement, ongeacht de gerealiseerde bezetting. Bovendien zijn alle kosten, zoals groot- en klein onderhoud, vervanging inventaris e.d. voor rekening van Landal GreenParks. Voor deze beleggingsvorm gelden ook beperkingen t.a.v. het eigen gebruik.
 
Ik heb zelf een koper voor mijn bungalow gevonden, kan Landal Makelaardij de administratieve afhandeling van de verkoop voor mij regelen?
Naast een full service dienstverlening kunt u  ook bij ons terecht voor de administratieve afhandeling van de verkoop van uw recreatiewoning. Heeft u bijvoorbeeld al een koper voor uw recreatiewoning gevonden, maar ziet u op tegen alle administratieve rompslomp die de verkoop met zich meebrengt, dan kunt u daarvoor Landal Makelaardij inschakelen. Door Landal Makelaardij in de arm te nemen weet u zich verzekerd van de hulp van dé vastgoedspecialist op het gebied van Landal parken. Landal Makelaardij kent de notariële wegen voor een solide en vlotte overdracht;
- heeft de expertise in huis op het gebied van omzetbelasting;
- zorgt voor een correcte administratieve en financiële afhandeling met de parken;
- zorgt ervoor dat er een correcte verrekening van kosten plaatsvindt tussen verkoper en koper.

Voor deze dienstverlening hanteert Landal Makelaardij een uiterst scherp tarief. Vraag naar de voorwaarden (088- 2059777 of makelaardij@landal.nl).
 
BTW
 
Wat betekent de aanschaf en bezit van een Landal woning voor de fiscus?
Als u een recreatiebungalow koopt als privé persoon, niet zijnde een rechtspersoon, om te verhuren, dan krijgt u doorgaans met twee soorten belastingen te maken. Omzetbelasting (btw) en inkomstenbelasting. Voor rechtspersonen zoals een besloten vennootschap betaalt u vennootschapsbelasting. Deze laatste situatie valt buiten het bestek van deze uitleg.

Omzetbelasting (btw)
Wanneer u een recreatiewoning aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Om aangemerkt te worden als ondernemer dient o.a. een btw nummer aan te vragen bij uw regionale belastingskantoor. Als u de recreatiewoning enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Pas als de woning ten miste 140 dagen per jaar daadwerkelijk verhuurd wordt via een professionele verhuurorganisatie, neemt de Belastingdienst aan dat u ondernemer bent.

Omzetbelasting (21% btw) bij levering van een recreatiewoning
Bij de aankoop van een nieuwe recreatiewoning dient altijd omzetbelasting (btw) betaald te worden. Een nieuwe woning betreft een woning waarvan de levering plaatsvindt tijdens de bouw of uiterlijk 2 jaar na de eerste ingebruikname. Wanneer u de recreatiewoning laat verhuren is het mogelijk om deze btw terug te vorderen. Als u de woning naast verhuur ook voor eigen gebruik aanschaft, is niet alle voorbelasting terug te vorderen. De aftrek van voorbelasting wordt dan berekend in de verhouding tussen de perioden waarin de woning is verhuurd en de perioden van privé gebruik. Perioden van leegstand worden in deze berekeningen niet meegenomen. U biedt de woning immers wel aan voor de verhuur. Is de woning meer dan 2 jaar in gebruik (verhuur) en de woning wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar dan vindt er doorgaans een btw belaste levering plaats. Een voorwaarde is wel dat de verkoper en de koper ondernemers zijn voor de omzetbelasting. Door het opteren voor belaste verkoop wordt de terugbetaling van omzetbelasting voor verkoper vermeden. De herzieningsperiode van 10 jaar gaat echter wel opnieuw in. Wanneer eenzelfde eigenaar 10 jaar lang opteert, is een btw belaste levering niet meer nodig, de btw is dan volgens de wet Omzetbelasting “betaald”.

Sinds 2008 is er ook een leveringsmogelijkheid voor verkoop binnen de 10 jaartermijn met een overdracht van een algemeenheid van goederen. Als aan artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1968 wordt voldaan kan het optieverzoek belaste levering achterwege blijven. Van een algemeenheid van goederen bij de overdracht van een onroerende zaak en aanverwante contracten is sprake indien met de onroerende zaak een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend (te weten het exploiteren van de onroerende zaak door middel van verhuur). De verkoop niet valt aan te merken als de verkoop van een goed zonder meer (zoals de verkoop van een voorraad producten). Uw voordeel hiervan is dat de herzieningstermijn niet opnieuw begint.

Omzetbelasting over de huuropbrengsten
De door eigenaar (ondernemer) ontvangen huurinkomsten zijn belast met btw. Dit is een heffing van 9% (laagtarief). Deze btw dient u af te dragen aan de fiscus, tenzij u gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling, zie hieronder.

Kleine ondernemersregeling
Voor kleine ondernemers bestaat een financiële tegemoetkoming. Een ondernemer wordt als kleine ondernemer aangemerkt als hij na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- aan omzetbelasting moet afdragen. Is het af te dragen bedrag minder dan € 1.345 dan hoeft niets afgedragen te worden. Ligt het af te dragen bedrag tussen de € 1.345 en de € 1.883,- dan mag 2,5 keer het verschil tussen € 1.883,- en de af te dragen omzetbelasting in mindering worden gebracht op het af te dragen bedrag. De vermindering kan echter nooit meer bedragen dan de af te dragen omzetbelasting. Let wel op, de kleine ondernemersregeling geldt per ondernemer. Een ondernemer die meer dan één bedrijf heeft moet voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling de gezamenlijke omzetbelasting in aanmerking nemen. Omdat uw persoonlijke situatie van invloed is op deze regeling, adviseren wij u contact op te nemen met een belastingadviseur of accountant of u hiervoor in aanmerking komt. 

 

Per 1 januari 2020 gaat bovenstaande regeling veranderen. De kleine ondernemersregeling wordt gemoderniseerd, meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid of Belastingdienst


Tot 2020 komt een ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling als hij/zij in één jaar minder dan € 1.883 btw moet betalen. De ondernemer krijgt dan belastingvermindering of betaalt geen btw. In de nieuwe regeling gaat het echter om de omzet.

 

Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat zij geen btw in rekening brengen aan hun afnemers en dus ook geen btw meer mogen vermelden op hun rekeningen. Daarnaast hoeven ze ook geen btw-aangiften meer te doen en worden ze vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat ze de btw die andere ondernemers aan hen in rekening brengen, niet kunnen aftrekken. De regeling geldt alleen voor de door hen in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wij adviseren kopers bij hun financieel adviseur / belastingadviseur advies in te winnen of deze nieuwe regeling van toepassing en interessant is. 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/kleine-ondernemersregeling-wijzigt

 
Overdrachtsbelasting
Bij de overgang van het eigendom van een onroerende zaak is in principe overdrachtsbelasting verschuldigd, ook bij een btw belaste levering. Als de koper koopt onder de conditie kosten koper (k.k.) dan zal de koper de overdrachtskosten moeten betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% van de koopsom. Wordt gekocht met de conditie vrij op naam (v.o.n.), dan betaalt de verkoper de overdrachtskosten.

Inkomstenbelasting
In Nederland wordt een tweede woning belast in box 3 voor de inkomstenbelasting. Voor box 3 geldt een vrijstelling van € 30.000,- per persoon of € 60.000,- in een huwelijk (2018). Ligt het vermogen hoger dan deze vrijstelling dan betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing over het meerdere. Omdat veel belastingheffingen afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie, adviseren wij u om advies in te winnen bij een adviseur en/of accountant of contact op te nemen met de Belastingdienst.
 
Hoe vraag ik een btw-nummer aan?
De verhuur van onroerend goed binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebesteding voor kortere periode is belast met 9% btw. Doordat de recreatiewoning bij Landal GreenParks in de verhuur wordt aangeboden, valt u als eigenaar bij Landal GreenParks onder deze hoofdregel (de inkomsten vallen voor de privé eigenaar onder box 3, vermogen). De particuliere verhuurder dient zich als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst. Als particulier kunt u zich eenvoudig voor de btw aanmelden bij de Belastingdienst door het downloaden van een aanvraagformulier, deze is te vinden op www.belastingdienst.nl. U kunt het betreffende formulier tevens aanvragen bij Landal Makelaardij, u ontvangt er dan een uitgebreide toelichting bij.
  
Wanneer dien ik een btw nummer aan te vragen voor een recreatiewoning?
Wanneer u een recreatiewoning aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Als u de recreatiewoning enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Als particulier kunt u een btw nummer aanvragen bij de Belastingdienst. 
 
Hoe doe ik als eigenaar van een recreatiebungalow btw aangifte?
U dient als verhurende eigenaar van een Landal bungalow zelf btw-aangifte te doen (per maand, kwartaal of jaarlijks). Allereerst heeft u daarvoor een btw-nummer nodig. Op de website van de Belastingdienst staat uitgebreid beschreven hoe, wanneer en op welke wijze u btw-aangifte moet doen. Daarnaast kunt u ook lezen hoe u dient om te gaan met eigen gebruik van recreatiewoningen gekocht in de btw-sfeer (excl. btw).